รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555  ประจำปีงบประมาณ 2556
1. ชื่อโครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
2. บรรจุอยู่ในแผน งานประจำ
3. ประเภทโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นภัสนันท์ เลื่อนราม งานภูมิทัศน์ งานซ่อมบำรุง
5. ลักษณะโครงการ โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการใหม่  
6. หลักการและเหตุผล
 เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ปี ถือเป็นวันมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ซึ่งนำความปลื้มปิติยินดีมายังพสกนิกร หน่วยราชการ องค์กร สถาบันการศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  5 ธันวาคม 2555 ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ โคมไฟ และตราสัญลักษณ์
7. วัตถุประสงค์
 
7.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555
pill for abortion online click abortion pill online
unfaithful husbands website married men that cheat
My girlfriend cheated on me dating for married why most women cheat
go husband cheated unfaithful wife
7.2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
read here how to cheat husband link
unfaithful husbands website married men that cheat
My girlfriend cheated on me wives cheat why most women cheat
i want an affair the unfaithful husband women that cheat with married men
7.3 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
percentage of women who cheat how to cheat wife all wife cheat
online looking to cheat why wife cheated
women who cheat on their husbands read link
8. รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมด 9,771.31 บาท
  8.1 ค่าใช้จ่ายจริง 9,771.31 บาท
  8.2 ค่าใช้จ่ายแฝง .00 บาท
9. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  9.1 เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานวิทยาเขต จำนวน 400 คน
  9.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
10. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 24.43 บาท
11. ค่าเฉลี่ยระดับความพึ่งพอใจ 0.00 หรือ ไม่มีการประเมิน
12. สรุปผลการดำเนินงาน
 
ตัวบ่งชี้


เป้าหมาย


ผลการ
ดำเนินการ
ผลตัวบ่งชี้


12.1 ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ 1 งาน
1.00 งาน
1.00
บรรลุ
13. ปัญหาอุปสรรค
 
7.1 ในช่วงที่ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เกิดฝนตกหนัก จึงทำให้งานเสร็จล่าช้าแต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่นักสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน
women cheat because open the unfaithful husband
dating for married men redirect how to catch a cheat
women who cheat on their husbands reasons women cheat link
14. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
 
   ไม่ได้ระบุ
 
15. เอกสารประกอบ  
             
ไม่มีเอกสาร
ไม่มีเอกสาร
ไม่มีเอกสาร
             

 

 

 
แผน/ผลการปฏิบัติการโครงการ

วงจร
ขั้นตอนดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ย.
ธ.ค.
ผู้รับผิดชอบ
1
2
3
4
1
2
3
4
P
1.เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
women who cheat on their husbands read link
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.จัดเตรียมสถานที่
order abortion pill abortion pill where can i buy abortion pills
viagra switchplate utube music viagra usa pharmacy cheapest viagra
unfaithful husbands I cheated on my girlfriend married men that cheat
website how to cheat on my husband catching a cheater
women who cheat on their husbands reasons women cheat link
แผน
นภัสนันท์
ผล
3.ยกร่างแบบประเมินผลการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์
order abortion pill abortion pill where can i buy abortion pills
website read i cheated on husband
percentage of women who cheat how to cheat wife all wife cheat
women who cheated website read
แผน
นภัสนันท์
ผล
D
1.ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
cheat looking for affair wives who cheat on husbands
women cheat because website the unfaithful husband
website go catching a cheater
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.ดำเนินการจัดโครงการ
women cheat because click the unfaithful husband
link open cheat on my wife
แผน
นภัสนันท์
ผล
C
1.ประเมินผลการจัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้
dating for married people link unfaithful husbands
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.สรุปค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ
percentage of women who cheat how to cheat wife all wife cheat
online looking to cheat why wife cheated
read here husbands who cheat link
why men have affairs read here click here
แผน
นภัสนันท์
ผล
3.ขอนุมัติเบิกเพื่อคืนเงินยืมทดรองราชการ
where can i get the abortion pill online link buy abortion pill online
why does husbands cheat men who have affairs click
women cheat because click the unfaithful husband
website website click here
unfaithful husbands click married men that cheat
dating for married people link unfaithful husbands
แผน
นภัสนันท์
ผล
A
1.สรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงการที่ผ่านมา
order abortion pill abortion pill where can i buy abortion pills
website click here i cheated on husband
i want an affair the unfaithful husband women that cheat with married men
women who cheated wife cheaters read
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.สรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไป
women cheat husband men who have affairs how to spot a cheater
unfaithful husbands click married men that cheat
website go catching a cheater
แผน
นภัสนันท์
ผล