รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ฝึกอบรม รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2554 ครั้งที่ปรับปรุง : 4/12/2559
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ฝึกอบรม ปี พ.ศ. พ.ศ. 2554 พบจำนวน 144 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่งบประมาณผู้เข้าร่วม
1 23-12-2554 โครงการอบรม เรื่อง การส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม.00บงกช พุ่มแก้ว
วรยศ ละม้ายศรี
บุรินทร์ กิมทรง
2 15-12-2554 แนวทางการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2555 การจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2554 และการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ จัดโดยกองคลัง มก.บางเขน ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มก..00ชีวมาศ ไทยจรรยา
วิลาวรรณ ชูแก้ว
3 14-12-2554 โครงการอบรมให้เข้าใจในแนวทาง ISO/IEC 29110ห้องเธียร์เตอร์ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี วิทยาเขตศรีราชา.00ขวัญชัย จิตต์ภักดี
4 08-12-2554 ฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร"ห้องสมประสงค์ 2 โรงแรมซันบีม จ.ชลบุรี.00ศิริชัย วัฒนาโสภณ
สาริณี อุ่ยตระกูล
5 28-11-2554 อบรม TFRS ทุกฉบับปี 2554 รุ่นที่ 3สภาวิชาชีพบัญชีฯ.00สมบูรณ์ สาระพัด
6 25-11-2554 อบรมการเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ:แบบใหม่ (ภาคปฎิบัติ)สภาวิชาชีพบัญชีฯ.00
7 01-11-2554 อบรมภาษาอังกฤษAUA Bangsaen.00พิมพรรณ สุจารินพงค์
8 27-10-2554 "โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554"คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา.00สาริณี อุ่ยตระกูล
สถาพร เชื้อเพ็ง
สมภพ จรุงธรรมโชติ
สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ
เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ
ยุพิน เสมอวงศ์
9 25-10-2554 เทคนิคการวิจัยและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2554อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ.00อุดมพร ตุงคะศิริ
10 24-10-2554 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.00กรบงกช บูรณ์เจริญ
จำนงค์ ธัญญสิทธิ์
ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
ณัฐพล กระจ่าง
พนอ รวยสูงเนิน
พัชรวลัย วาสะพันธ์วิรา
รัติกาล มานพ
อรดี สีนาสันต์
เคลือวัลย์ เวชสุวรรณ์
จาตุรนต์ ทรัพย์อนันต์
จิตรลดา ประสงค์กุล
จุฑาทิพย์ รำเรือง
ชลดา เฉลิมรูป
ชีวมาศ ไทยจรรยา
ณัฐลักษณ์ บุญฤาชา
ธนภพ สอนดี
ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์
นุชจรินทร์ ทิพย์วัฒน์
พรชนก สีสาย
แพรวพรรณ รวงผึ้ง
มานะ อุ่นแก้ว
รุ่งอรุณโรจน์ สุจจิตรจูล
ลัดดาวัลย์ ภู่ทอง
วิลาวรรณ ชูแก้ว
หรรษา ทองมนต์
อภิญญา ชนะพิมพ์
สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ
11 19-10-2554 โครงการพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตรการใช้เครื่องมือสถิติเพื่อการวิจัยและหลักสูตรติดตั้งหัวใจในการทำงานโรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท.00ธิญาดา พิชญาศุลกุล
นิตยา งามแดน
ประไพพิศ สวัสดิรัมย์
พัชนิจ เนาวพันธ์
พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์
สมบูรณ์ สาระพัด
จุมพฏ บริราช
อัควรรณ์ แสงวิภาค
จาตุรนต์ หนูภักดี
เฉลียว ภากะสัย
ณรงค์ บางหลวง
นรากร นันทไตรภพ
พัทธนันท์ โพธิ์เขียว
รดา อ่ำประเสริฐ
รัชรินทร์ กุลชาติ
สุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
อธิเมธ วรรณจักร์
อภิชาติ มะณี
ชุติมา โล่งจิตร
อรรธิกา พังงา
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
ศรัณย์ ดั่นสถิตย์
ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
พรทิวา วิจิตรโกเมน
พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์
รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ
ฐิติมา ไชยะกุล
นิตติกร สุวรรณศิลป์
สิตาภา บัวเกษ
จุฑาทิพย์ อรัญคีรี
ชรินทร์ ภูเขียว
ฐิตา ตาปนานนท์
ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
ทัศนีย์ ชมพิมาย
ทิพาพร ศรีเจริญ
ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
นลินี พจน์กระจ่าง
มัณฑนา ขวัญเนตร
ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
ชนิดาภา จันทร์ชูกลิ่น
สุวัชช น้อยวิไล
อรสา เอี่ยมรัศมีโชติ
กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์
กุสุมา จันทร์ครุฑ
บงกช ชัยเชาวรินทร์
ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ
ปิยะดา โล
ปิยะดา อุกะโชค
อำพล วิจิตขจี
จิตต์โสภิณ มีระเกตุ
พิมพรรณ สุจารินพงค์
เพชรรัตน์ ภู่พันธ์
มุขสุดา พูลสวัสดิ์
12 19-10-2554 อบรมเทคนิคการเขียนตำราม.เกษตรศาสตร์ บางเขน.00ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
13 13-10-2554 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร.00กนกพร เพียรประเสริฐ
กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
กษมา เนตรวิเชียร
14 13-10-2554 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา"ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท จ.สมทุรสงคราม.00สมบูรณ์ สาระพัด
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
ชนิดาภา จันทร์ชูกลิ่น
ศุภาภาส คำโตนด
ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
15 13-10-2554 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาฐณิชาม์ รีสอร์ท สมุทรสงคราม.00ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
พรชนก สีสาย
แพรวพรรณ รวงผึ้ง
16 13-10-2554 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา"ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม.00เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ
สุภัทรชัย ชมพันธุ์
สถาพร เชื้อเพ็ง
สมภพ จรุงธรรมโชติ
สืบสกุล คุรุรัตน์
สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ
ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
ยุพิน เสมอวงศ์
เกียรติยุทธ กวีญาณ
จตุพร เหรียญเจริญ
จิรดาวัลย์ สุจิรานุธรรม
ชัชณี กลั่นสอน
อัญชลี รื่นฤทธิ์
17 12-10-2554 อบรมเร่อง เตรียมความพร้อมเพื่อการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฎิบัติงานด้านบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มก.บางเขน.00จุฑาทิพย์ อรัญคีรี
ทิพาพร ศรีเจริญ
ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
ชนิดาภา จันทร์ชูกลิ่น
18 11-10-2554 การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน มก.อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก..00ชีวมาศ ไทยจรรยา
19 11-10-2554 โครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏฺบัติงานด้านการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี.00ดร.ระพีพร ศรีจำปา
วิไลวรรณ หยงหนู
สุวรรณา โพธิอ่อน
20 11-10-2554 อบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี.00เบญจวรรณ อ่อนเกตุพล
ขวัญจิต โลหากาศ
ชัชณี กลั่นสอน
ปิยะวรรณ ปลอดเถาว์
สุกัญญา สว่างวงศ์
21 11-10-2554 อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฎิบัติงานด้านบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มก.บางเขน.00จุฑาทิพย์ อรัญคีรี
ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
ทัศนีย์ ชมพิมาย
ทิพาพร ศรีเจริญ
ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
ชนิดาภา จันทร์ชูกลิ่น
22 11-10-2554 อบรมหัวข้อ เรื่อง อนุพันธ์: ประเมินมูลค่า (Derivatives: Valuation)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.00
23 04-10-2554 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554คณะประมง วิทยาเขตบางเขน.00ทวีชัย อวยพรกชกร
24 03-10-2554 โครงการหลักสูตร"ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ(อาคาร)รร เอบีน่าเฮ้าส์ (หลักสี่) กรุงเทพฯ.00เสร็จการ สวัสดิ์รัมย์
25 23-09-2554 อบรม เรื่อง"ผลกระทบของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และรายเล็กมากต่อระบบไฟฟ้ากำลัง"โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ.00นาตยา คล้ายเรือง
26 22-09-2554 โครงการอบรมฯ เรื่อง "เทคนิคและระเบียบที่ควรรู้ในการตรวจสอบภายใน"ห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ.00ณัฏฐ์ฏาพร สายคำวงษ์
จตุพร เหรียญเจริญ
อัญชลี รื่นฤทธิ์
27 22-09-2554 เทคนิคและระเบียบที่ควรรู้ในการตรวจสอบภายในอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มก..00ณัชชา กุลจิราธนโชติ
จิตรลดา ประสงค์กุล
ชีวมาศ ไทยจรรยา
ลัดดาวัลย์ ภู่ทอง
28 22-09-2554 อบรมเรื่อง เทคนิคและระเบียบที่ควรรู้ในการตรวจสอบภายในมก.บางเขน.00นิตยา งามแดน
ฐิติมา ไชยะกุล
ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
ทิพาพร ศรีเจริญ
ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
29 21-09-2554 อบรมเรื่อง รู้ลึกคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพการวิเคราะห์และการลงทุนฉบับใหม่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.00นิตติกร สุวรรณศิลป์
30 20-09-2554 โครงการพัฒนากลไกและการสื่อสารของนโยบายด้านแรงงานต่อกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีให้ผู้รับบริการนโยบาย และผู้ประกอบการ ตลอดจนแรงงานไทยได้เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ.00ดร.ระพีพร ศรีจำปา
31 20-09-2554 โครงการอบรมเรื่อง "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต"ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.00ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก
ไพศักดิ์ พูลผกา
สุภัทรชัย ชมพันธุ์
สมภพ จรุงธรรมโชติ
จันจิรา คงชื่นใจ
ยุพิน เสมอวงศ์
ธิติ โรจนบวร
32 20-09-2554 โครงการอบรมเรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต ปี 2554มก.บางเขน.00จุมพฏ บริราช
เฉลียว ภากะสัย
นรากร นันทไตรภพ
พัทธนันท์ โพธิ์เขียว
รดา อ่ำประเสริฐ
ศรัณย์ ดั่นสถิตย์
ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
ปิยะดา โล
เพชรรัตน์ ภู่พันธ์
มุขสุดา พูลสวัสดิ์
33 20-09-2554 โครงการอบรมเรื่อง"บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต"ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี.00บุเรงนอง จักรมุณี
พัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี
ยุทธศักดิ์ ลิ้มรัก
นิภาภัส สาครดี
34 07-09-2554 การร่างคำกล่าวและจดหมายภาษาอังกฤษ (Speeches and Correspondence) อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก..00จุฑาทิพย์ รำเรือง
ชีวมาศ ไทยจรรยา
แพรวพรรณ รวงผึ้ง
รุ่งอรุณโรจน์ สุจจิตรจูล
35 24-08-2554 โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบติการ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน: กำลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน รุ่นที่ 13"โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพฯ.00ณัฏฐ์ฏาพร สายคำวงษ์
สุกัญญา สีเขียว
จิรดาวัลย์ สุจิรานุธรรม
อัญชลี รื่นฤทธิ์
36 22-08-2554 โครงการอบรม เรื่อง"เทคนิคและระเบียบที่ควรรู้ในการตรวจสอบภายใน"ห้องประชุมศูนย์นานาชาติสิรินธรณ์ .00กัญชุมา จันทโรปกรณ์
พรธิพา ธนเศรษฐกร
พัชรลักษณ์ เจวจินดา
37 19-08-2554 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพเื่พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร และห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี.00กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
ระพีพร ศรีจำปา
38 18-08-2554 การเคลือบในสุญญากาศกับการประยุกต์ในอุตสาหกรรมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ม.บูรพา.00นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช
ปรียาวัลย์ คูหา
ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา
วิเชียร ศิริพรม
ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์
สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ
39 11-08-2554 อาจารย์พิเศษในรายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หัวข้อ ตัวเลขทางเศรษฐกิจและดัชนี การประยุกต์คณิตศาสตร์ สถิติเพื่อการจัดการธุรกิจและทรัพยากรโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.00จุมพฏ บริราช
40 23-07-2554 Introduction to Data Mining (Workshop with WEKA) รุ่นที่ 9อาคารวิทยบริการ มก.บางเขน.00ณัชชา กุลจิราธนโชติ
สุภารัตน์ จิตรแจ้ง
41 20-07-2554 เข้าร่วมประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการ กพ.โรงแรมริชมอนด์.00จิตต์โสภิณ มีระเกตุ
42 20-07-2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล (Executive Summary&Abstract)ห้องประชุม Paridot Room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี.00ณัฏฐ์ฏาพร สายคำวงษ์
ชัชณี กลั่นสอน
อัญชลี รื่นฤทธิ์
43 11-07-2554 โครงการ Research Zone 48 เรื่อง คุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำวิจัยสนาม : วิจัยเชิงคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.00สมบูรณ์ สาระพัด
44 07-07-2554 กรรมการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา.00ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
45 04-07-2554 โครงการผู้บริหารโครงการมืออาชีพโรงแรมจัสมิน ซิติ้.00รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ
46 30-06-2554 โครงการผู้บริหารโครงการมืออาชีพโรงแรมจัสมิน ซิติ้.00รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ
47 29-06-2554 Atomic Spectrophotometry กับการวิเคราะห์ทางเคมี รุ่นที่ 2ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก..00กรบงกช บูรณ์เจริญ
พัชรวลัย วาสะพันธ์วิรา
48 21-06-2554 การพัฒนาคุณภาพตนเองอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก..00ชีวมาศ ไทยจรรยา
อภิญญา ชนะพิมพ์
49 21-06-2554 อบรมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพตนเอง"มก.บางเขน.00ทิพาพร ศรีเจริญ
กุสุมา จันทร์ครุฑ
50 20-06-2554 โครงการฝึกอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพตนเอง"ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน.00ณัฏฐ์ฏาพร สายคำวงษ์
ยุพิน เสมอวงศ์
จิรดาวัลย์ สุจิรานุธรรม
ธิติ โรจนบวร
51 17-06-2554 การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงแรม ผึ้งหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี.00กนกพร เพียรประเสริฐ
กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
วรยศ ละม้ายศรี
52 17-06-2554 โครงการอบรม เรื่อง "เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอนห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน.00จันจิรา คงชื่นใจ
53 17-06-2554 เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก..00สุกัญญา ยิ้มงาม
ศราวุธ พงศ์พัฒนพาณิชย์
อัญวราภรณ์ นิลทะราช
54 15-06-2554 การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3อาคารกิจกรรมนิสิต สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก..00ชลดา เฉลิมรูป
ลัดดาวัลย์ ภู่ทอง
อภิญญา ชนะพิมพ์
55 15-06-2554 โครงการใช้เครื่องมือ Gas chromatographyมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก..00พัชรวลัย วาสะพันธ์วิรา
อรดี สีนาสันต์
56 15-06-2554 โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 (CHE QA Online System)มก.บางเขน.00มัณฑนา ขวัญเนตร
ศิริวรรณ คล่องแคล่ว
57 15-06-2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3ห้องอบรม Slop ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต สำนักบริการคอมพิวเตอร์.00กษมา เนตรวิเชียร
สุวรรณา โพธิอ่อน
58 15-06-2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3ห้อง อบรม slop ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิตสำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน.00กัญชุมา จันทโรปกรณ์
พิมพ์จันทร์ นุ่มหอม
วัชระ คำมุลศรี
สุริยัน ส่องประทีป
อนุตรา สุนทรส
59 15-06-2554 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกัันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.00สายชล เต็มพร้อม
โสภณา คุณุทัย
60 10-06-2554 การวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ.00เกริก วงศ์สอนธรรม
วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
61 07-06-2554 ประชุมชี้แจง เรื่อง "ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓"ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน.00สุภัทรชัย ชมพันธุ์
ยุพิน เสมอวงศ์
62 03-06-2554 อบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพสำนักหอสมุด.00สมบัติ เกษมล้นนภา
63 01-06-2554 โครงการ Research Zone: Phase 45สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.00จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
64 01-06-2554 แนวทางในการจัดการปัญหาการปนเปื้อนของสารมลพิษในดินโรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพ.00เกริก วงศ์สอนธรรม
65 31-05-2554 เรื่อง " การเตรียมการเพื่อขอยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยอย่างมีประสิทธิผล"ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ มก.บางเขน.00สถาพร เชื้อเพ็ง
66 30-05-2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมการและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.00ศิริชัย วัฒนาโสภณ
สาริณี อุ่ยตระกูล
สุภัทรชัย ชมพันธุ์
สถาพร เชื้อเพ็ง
ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
67 24-05-2554 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี2554 รุ่นที่ 33ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร และ รร.การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท จ.ชลบุรี.00ทวีชัย เสริมสว่าง
68 24-05-2554 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 33วิทยาบางเขน, โรงแรมการ์เดิน ซีวิว รีสอร์ท พัทยา, วิทยาเขตศรีราชา และสถานีวิจัยประมงศรีราชา.00ทวีพร พุทธิวงศ์
ดร.ระพีพร ศรีจำปา
69 23-05-2554 วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabusห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.00กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
70 19-05-2554 หลักสูตร IBM Watson in Jeopardy TV Game Show and IBM Innov8 BPM Simulation Game มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.00ทศพร สายยิ้ม
71 18-05-2554 อบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความแข็งแรงไม่เชิงเส้นแบบปริยาย"CAE Training Room, บริษัทซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด.00บุญธรรม วงศ์ไชย
72 15-05-2554 หลักสูตร IBM DB2 Academic Associate Certification Trainingมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.00ฉัตรชัย เกษมทวีโชค
73 11-05-2554 ประชุมวิชาการ International Joint Conference on Computer Scienc and Software Engineering 2011มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา6,700.00ฐนียา สัตยพานิช
เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ
74 09-05-2554 การจัดทำ Portfolio ของนิสิตห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงแรม ผึ้งหวาน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี.00กนกพร เพียรประเสริฐ
บงกช พุ่มแก้ว
วรยศ ละม้ายศรี
75 08-05-2554 อบรมหลักสูตร IBM Websphere Application Server V7 Administration on Windowsมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.00บุญชู จิตนุพงศ์
ทศพร สายยิ้ม
76 06-05-2554 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "รู้ทันจิต รู้ทันกรรม"ห้อง 9302 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม.00กัญชุมา จันทโรปกรณ์
กัญญาฏา พวงมะลิ
จุฑารัตน์ ตุงคะเตชะ
ทวีชัย เสริมสว่าง
นุจิยาพร โพธิดอกไม้
เนตรนภา รักความสุข
บุญทรง โลหากาศ
ปารณีย์ บุญเรือง
ปุญชรัศมิ์ เยาวพันธ์
พรธิพา ธนเศรษฐกร
พัชรลักษณ์ เจวจินดา
พิมพ์จันทร์ นุ่มหอม
วัชระ คำมุลศรี
พัฒนสิทธิ ผาใต้
สุริยัน ส่องประทีป
อนุตรา สุนทรส
เกียรติศักดิ์ ผุดผ่อง
จุฑาทิพย์ สิ่วไธสง
ทรงพล เกตุแก้ว
รัชชาพงษ์ มะลิทอง
ทองสา การประกอบ
ธนากร ดอนประตู่
นภัสนันท์ เลื่อนราม
นฤนาท ลี้รัตนกุล
นิยม ประวัติดี
บุญมี ปากบุตร
ปรีชา พิมพ์เงิน
พิศิษฐ แสนสนิท
ไพโรจน์ หลักทองคำ
วัชระ ดวงรัตน์
วิชัย คำแพง
ศาสตราวุฒิ ประกอบศรี
สมชาย ทองคำ
เสร็จการ สวัสดิ์รัมย์
อนุรักษ์ ลิ้มประเสริฐ
อลงกต โขมพัฒน์
อัมพนธ์ ขาวทุ่ง
กัลยารัตน์ บูรณ์ขุนทด
บัณฑิต อินอ้าย
บุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์
กิติชัย สัตตราช
วรินทร์ทิพย์ คำมุลศรี
ลักขณา ทองเกลี้ยง
สุทธิชัย ยินดี
สมบัติ คงเจริญ
สิริพรรณ วงศ์สุวรรณ
สุรัดดา ขุนทุม
จันทนา ขวัญเพ็ง
พัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี
มาลัย แพงน้อย
ยุพดี ทรัพย์เจริญ
77 06-05-2554 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "รู้ทันจิต รู้ทันกรรม"ห้อง 9302 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา.00อัญชลี รื่นฤทธิ์
78 06-05-2554 นิเทศงานบุคลากรสายงานนักวิชาการศึกษา "การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58"โรงแรมแซนดารา จ.เพชรบุรี.00พัทธนันท์ โพธิ์เขียว
รดา อ่ำประเสริฐ
79 06-05-2554 รู้ทันจิต รู้ทันกรรมห้อง 9302 ชั้น 2 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.00กนกพร เพียรประเสริฐ
กษมา เนตรวิเชียร
ธารทิพย์ นาคสมบูรณ์
บุรินทร์ กิมทรง
สุวรรณา โพธิอ่อน
80 03-05-2554 โครงการฝึกอบรม เรื่อง ทำงานอย่างไรให้สนุก เป็นสุขและก้าวหน้าห้อง 9302 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม.00กัญชุมา จันทโรปกรณ์
กัญญาฏา พวงมะลิ
จินตนา อินตรา
จุฑารัตน์ ตุงคะเตชะ
ทวีชัย เสริมสว่าง
นุจิยาพร โพธิดอกไม้
ประนอม อัมภวัน
ปารณีย์ บุญเรือง
ปุญชรัศมิ์ เยาวพันธ์
พรธิพา ธนเศรษฐกร
พิณทอง ไสวงาม
พิมพ์จันทร์ นุ่มหอม
วัชระ คำมุลศรี
พัฒนสิทธิ ผาใต้
สุรศักดิ์ ศรีพรหม
สุริยัน ส่องประทีป
อนุตรา สุนทรส
จุฑาทิพย์ สิ่วไธสง
เกรียงไกร บ่อพิมาย
ดอกอ้อ เจนทุมา
รัชชาพงษ์ มะลิทอง
ธีระนันท์ บัวเพ็ชร
นภัสนันท์ เลื่อนราม
นฤนาท ลี้รัตนกุล
พิศิษฐ แสนสนิท
วัชระ ดวงรัตน์
ศาสตราวุฒิ ประกอบศรี
เสร็จการ สวัสดิ์รัมย์
อลงกต โขมพัฒน์
กิ่งแก้ว หลักทองคำ
จินดาพร มณีสาครรัตน์
จันทนา ขวัญเพ็ง
จิรวัฒนา มูลเมือง
นุชจรินทร์ รักจรรยาบรรณ
บุเรงนอง จักรมุณี
มาลัย แพงน้อย
ยุพดี ทรัพย์เจริญ
ศราวุฒิ สีต๊ะสาร
กัลยารัตน์ บูรณ์ขุนทด
สิวิดา งามเสด็จ
บัณฑิต อินอ้าย
บุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์
กิติชัย สัตตราช
พนมพร พิมพิค่อ
วรินทร์ทิพย์ คำมุลศรี
สุทธิชัย ยินดี
สิริพรรณ วงศ์สุวรรณ
สุรัดดา ขุนทุม
81 02-05-2554 โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ ด้วยไมโครซอฟเวิร์ดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.00สายชล เต็มพร้อม
สายชล เต็มพร้อม
82 02-05-2554 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.00รจนา ประไพนพ
83 02-05-2554 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน.00วีระยุทธ พิมพาภรณ์
84 02-05-2554 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 54กำแพงแสน15,000.00สมบูรณ์ สาระพัด
จุมพฏ บริราช
จารุเจต ตั้งสุข
ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
ศรัณย์ ดั่นสถิตย์
พรทิวา วิจิตรโกเมน
พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์
รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ
สมบัติ เกษมล้นนภา
อภิญญา ถิระโชติกุล
ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ
ปิยะดา โล
ปิยะดา อุกะโชค
เพชรรัตน์ ภู่พันธ์
ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
85 01-05-2554 อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรที่ 3 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา.00บุญชู จิตนุพงศ์
สุกัญญา ยิ้มงาม
อุดมพร ตุงคะศิริ
นพิมพ์พร แสงวิเชียร
86 27-04-2554 อบรม "โครงการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต"ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ บริษัทคอมกราฟ จำกัด.00ประทีป ชัยเสริมเทวัญ
สถาพร เชื้อเพ็ง
87 26-04-2554 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 32ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร และ รร.การ์เ้น ซีวิว รีสอร์ท จ.ชลบุรี.00วัชระ ดวงรัตน์
88 25-04-2554 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (รุ่นที่ 2) (อบรมภายนอก)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10,000.00เกวลิน มะลิ
จุฬาภรณ์ เรืองเทพ
89 25-04-2554 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน.00อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ
ทองใส จำนงการ
ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา
90 22-04-2554 โครงการสัมมนาอาจารย์มก. ประจำปี 2554 เรื่อง "การเตรียมการอุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"มก.บางเขน.00จุมพฏ บริราช
นรากร นันทไตรภพ
ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
พรทิวา วิจิตรโกเมน
นิตติกร สุวรรณศิลป์
ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
91 21-04-2554 โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 หลักสูตร 2ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.00สายชล เต็มพร้อม
สายชล เต็มพร้อม
92 21-04-2554 โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 2ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร900.00กษมา เนตรวิเชียร
93 20-04-2554 โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์.00ยุพิน เสมอวงศ์
94 20-04-2554 โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตร ๑ ห้องประชุม EC ๕๒o๕ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติคณะเศรษฐศาสตร์ มก.บางเขน.00ยุพิน เสมอวงศ์
95 20-04-2554 โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1ห้องประชุม EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์.00สุวรรณา โพธิอ่อน
96 20-04-2554 ฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์.00ชลดา เฉลิมรูป
ชีวมาศ ไทยจรรยา
97 19-04-2554 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 31วิทยาบางเขน, โรงแรมการ์เดิน ซีวิว รีสอร์ท พัทยา, วิทยาเขตศรีราชา และสถานีวิจัยประมงศรีราชา4,800.00จุฬาภรณ์ เรืองเทพ
98 18-04-2554 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยบร๊คไซค์วัลเลย์.00สมบูรณ์ สาระพัด
พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์
อัควรรณ์ แสงวิภาค
นรากร นันทไตรภพ
อรรธิกา พังงา
กษิดิ์เดช เอื้อเสถียร
ศรัณย์ ดั่นสถิตย์
ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
พรทิวา วิจิตรโกเมน
สมบัติ เกษมล้นนภา
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
ฐิติมา ไชยะกุล
สุนทรี เหล่าพัดจัน
จุฑาทิพย์ อรัญคีรี
ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
มัณฑนา ขวัญเนตร
กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์
กุสุมา จันทร์ครุฑ
บงกช ชัยเชาวรินทร์
ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ
ปิยะดา โล
ปิยะดา อุกะโชค
ศุภาภาส คำโตนด
มุขสุดา พูลสวัสดิ์
99 31-03-2554 การฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 38รร.รักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ถ.วิภาวดี -รังสิต กทม.00ยุทธศักดิ์ ลิ้มรัก
100 30-03-2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL รุ่นที่ 8วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี.00เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ
รวม    
37,400.00 
455 คน(นับซ้ำ)
348 คน(ไม่นับซ้ำ) Export to Excell
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
 
#หมายเหตุ#
NV:คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
MS:คณะวิทยาการจัดการ
EV:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
EN:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
CG:คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
SRC:ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
OSC:สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Kasetsart University Si Racha campus
199 M.6 Sukhumvitt T.Tungsukhla A.Si rachaCHOLBURI PROVINCE
db_Started : 01-06-2550, Comments & Suggestion to watchara.src@gmail.com
โทร ภายใน 2623