ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เป้าหมาย 7 ข้อ
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2555
เกณฑ์มาตรฐาน  
กรรมการ
ประเมิน
ประเมิน
ตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน


ผลการดำเนินงาน

      ในปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดำเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก มีการจัดทำแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงานครบทุกหน่วยงาน(2.4-1-1)  เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยมีการรายงานโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ กลุ่มเป้าหมายและวันที่จัดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  มีการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน มีการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ สัมมนา และการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ ด้วย 
                นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในสังกัดโดยใช้รายได้ของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปี(2.4-1-2

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก  มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสเป็นไปตามคุณสมบัติและคุณวุฒิ ที่กำหนดไว้ตลอดจนเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย(2.4-2-1) มีระบบประเมินการทดลองงานของบุคลากรใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนต่อสัญญาคราวละ 3 ปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองงาน 1 ปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นประจำทุกปีของสัญญาจ้าง 3 ปี (2.4-2-2)
                 วิทยาเขตศรีราชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาเขตศรีราชา (2.4-2-3) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารและการดำเนินงานด้านบุคลากร อาทิ การบรรจุจ้าง การเลื่อนค่าจ้าง การพิจารณาบทลงโทษ การพิจารณาฐานค่าจ้าง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ฯลฯ เป็นต้น โดยมีการประชุมหารือของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นประจำทุกเดือนทุกสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน (2.4-2-4)  นอกจากนี้ วิทยาเขตโดยคณะ/สำนัก มีการกำหนดภาระงานและใบมอบหมายงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (2.4-2-5) เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำทุกปีตลอดจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร คณะ/สำนัก (2.4-2-6) เพื่อพิจารณาทุนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสังกัด

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                วิทยาเขตศรีราชา มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรในเชิงป้องกัน มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรกรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกระทันหัน นอกจากนี้ วิทยาเขตศรีราชามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตศรีราชา (2.4-3-1)  ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะและสำนักและมีบุคลากรสังกัดสำนักงานวิทยาเขตทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการวิทยาเขตและการจัดโครงการสวัสดิการต่างๆให้กับบุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตได้ดำเนินโครงการสวัสดิการต่างๆแก่บุคลากร  ดังนี้
                 1) จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 (2.4-3-2)
                 2) ดำเนินการสอบราคาค่าจ้างเหมาการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ในอัตราคนละ 2,447.23 บาท โดยคุ้มครองระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556-31 มีนาคม 2557 (2.4-3-3)
                 3) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอภิธรรมศพให้กับบิดา มารดา และคู่สมรสของบุคลากร รายละ 3,000 บาท (2.4-3-4)
                 4) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทันตกรรมแก่บุคลากร คนละไม่เกิน 400 บาท ต่อปี (2.4-3-5)
                 5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรจำนวนไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 (2.4-3-6)
                 6) ดำเนินการจัดตลาด KU ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 17.00 - 22.00 น. (2.4-3-7)
                 7) บริการรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต-อำเภอศรีราชา ทุกวันทำการที่มีการเรียนการสอนปกติ ระหว่างเวลา16.30-22.00น. (2.4-3-8)
                 8) บริการรถรับส่งระหว่างวิทยาเขตศรีราชากับวิทยาเขตบางเขน (2.4-3-9)
                            -รถบัส เวลา 06.15 น. จากวิทยาเขตบางเขน
                                      เวลา 16.40 น. จากวิทยาเขตศรีราชา
                            -รถตู้ บริการทุกวันที่มีการเรียนการสอน ยกเว้นช่วงสอบและปิดภาคเรียน
                                      เวลา 10.00 น. จากวิทยาเขตบางเขน
                                      เวลา 13.20 น. จากวิทยาเขตศรีราชา

                 9) บริการรถรับ-ส่งภายในวิทยาเขต (รถชมวิว) (2.4-3-10)
               10) บริการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ หู คอ จมูก อายุรกรรมและกระดูกและฮอร์โธปิดิกส์และนักจิตวิทยา (2.4-3-11)
               11) มอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 (2.4-3-12
               ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตศรีราชา ได้มีการประชุมหารือการบริหารการดำเนินการงานด้านสวัสดิการแก่บุคลากรและนิสิต และมีการรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการเป็นประจำทุกเดือน (2.4-3-13) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
                 1) ในส่วนของอาจารย์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการสอนให้กับคณาจารย์ทุกคณะ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ด้วยกันและได้สรุปเป็นองค์ความรู้และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ทุกคน(2.4-4-1) ต่อมาวิทยาเขตได้มีการติดตามการนำองค์ความรู้ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยการสำรวจ (2.4-4-2) ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า มีจำนวนอาจารย์ได้นำเทคนิคการสอนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของตนด้วย(2.4-4-3)
                 2) ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาเขตศรีราชา โดยสำนักงานวิทยาเขตมีนโยบายสนับสนุนทุนศึกษาแก่บุคลากรในระดับที่สูงขึ้นเป็นประจำทุกปีและกำหนดให้บุคลากรที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งสำนักงานวิทยาเขต ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้รับความเห็นชอบจากในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555(2.4-4-4) และได้มีการนำเสนอหัวข้อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของบุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 (2.4-4-5) ทั้งนี้ ได้มีการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2556 (2.4-4-6) โดยพัฒนาเป็นโครงการวิจัยสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2555 สำนักงานวิทยาเขต มีผลงานวิจัยสถาบันที่พัฒนามาจากการศึกษาค้นคว้าอิสระของบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
                   (1) สมรรถนะของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา(2.4-4-7)
                   (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา(2.4-4-8)
                   (3) ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2.4-4-9)
                 3) วิทยาเขตศรีราชา โดยสำนักงานวิทยาเขต ได้จัดโครงการจัดการการความรู้เรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานวิทยาเขต และได้สรุปเป็นองค์ความรู้และพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคลากรทุกคนของสำนักงานวิทยาเขต (2.4-4-10) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนและทุกงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและครอบคลุมหัวข้อตามที่กำหนดร่วมกัน
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

                 วิทยาเขตศรีราชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ วิทยาเขตศรีราชา (2.4-5-1) ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะ/สำนัก เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลและส่งเสริมให้อาจาย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และวิทยาเขตศรีราชา ได้มีการแจกคู่มือจรรยาบรรณของอาจารย์ (2.4-5-2) และคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-5-3)ให้กับบุคลากรวิทยาเขตที่เป็นอาจารย์และสายสนับสนุนทุกคน เพื่อให้บุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ และตระหนักในความสำคัญของเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรที่เป็นอาจารย์กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะมีบทบาทและหน้าที่ที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง คุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ จิตสำราญ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ (นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์)  (2.4-5-4)เป็นวิทยากรบรรยาย

6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก มีการประเมินผลการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ/สำนัก ปีงบประมาณ 2555 (2.4-6-1) ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดเพื่อวัดผลสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ/สำนัก พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดทำแผนในรอบปีงบประมาณ 2556 ถัดไป โดยสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นหน่วยงานนำร่องของวิทยาเขตที่มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะเชิงประจักษ์ที่ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่(2.4-6-2) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีการติดตามแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนเพื่อนำผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนในรอบปีต่อไปด้วย

7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก ได้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555 (2.4-7-1) มาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556  ซึ่งในส่วนของสำนักงานวิทยาเขต ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2556 (2.4-7-2)ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
          1) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ และปรับปรุงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรโดยมีการประเมินสมรรถนะหลักและทดสอบสมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามระดับสมรรถนะที่ต้องการ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
              (1) จัดกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องและตรงกับแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามที่กำหนด
              (2) กำหนดเนื้อหาแบบทดสอบสมรรถนะให้ครอบคลุมสายงาน และครอบคลุมตามสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคล ตลอดจนนำเนื้อหาที่บุคลากรเข้าร่วมอบรมมาเป็นแบบทดสอบสมรรถนะด้วย
              (3) กำหนดวิธีการทดสอบบุคลากรที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อาทิ การทดสอบคอมพิวเตอร์ ประเภท การบันทึกใบลาออนไลน์ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบทันทีที่การทดสอบเสร็จสิ้นแล้วเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการส่งข้อสอบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการส่งข้อสอบโดยระบบ Online ในเวลาเดียวกันพร้อมกันหลายคน
          2) มีการกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของสำนักงานวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยนำเป้าประสงค์ของสำนักงานวิทยาเขตและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการมาเป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดในการจัดโครงการ เพื่อให้ตัวชี้วัด/เป้าหมายในการจัดโครงการสอดคล้องกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้ โครงการใดที่กำหนดตัวชี้วัดในการให้ความรู้ควรมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการอบรมก่อนและหลัง การอบรม เพื่อวัดระดับความรู้ที่ได้รับ และนำเนื้อหามาจัดทำแบบทดสอบสมรรถนะตามหน้าที่ด้วย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ
มีการดำเนินการ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
Link
เอกสาร
2.4-1-1
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ/สำนัก
-
2.4-1-2
เอกสารอนุมัติทุนการศึกษาต่อของคณะ/สำนัก
-
2.4-2-1
คำของบประมาณเงินรายได้วิทยาเขตหมวดค่าจ้าง
-
2.4-2-2
แบบประเมินการทดลองงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
-
2.4-2-3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลวิทยาเขต
-
2.4-2-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลวิทยาเขตศรีราชา
-
2.4-2-5
ใบมอบหมายงานของบุคลากร
-
2.4-2-6
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาบุคลากรคณะ/สำนัก
-
2.4-3-1
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตศรีราชา
-
2.4-3-2
รายงานผลโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
-
2.4-3-3
เอกสารการสอบราคาค่าจ้างเหมาการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา
-
2.4-3-4
เอกสารการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอภิธรรมศพให้กับบิดา มารดา และคู่สมรสของบุคลากร
-
2.4-3-5
เอกสารการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม
-
2.4-3-6
เอกสารการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร
-
2.4-3-7
ภาพถ่ายการจัดตลาด KU
-
2.4-3-8
ภาพถ่ายรถตู้ รับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขต-อำเภอศรีราชา
-
2.4-3-9
ภาพถ่ายรถบัสและรถตู้ รับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขตศรีราชา-วิทยาเขตบางเขน
-
2.4-3-10
ภาพถ่ายรถชมวิว
-
2.4-3-11
เอกสารการเบิกค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทาง
-
2.4-3-12
ภาพถ่ายการมอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555
-
2.4-3-13
รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการ วิทยาเขต ประจำเดือน
-
2.4-4-1
เอกสารแผ่นพับเรื่องเทคนิคการสอนของอาจารย์
-
2.4-4-2
แบบสำรวจการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เรื่อง เทคนิคการสอนของอาจารย์
-
2.4-4-3
รายงานผลการประเมินการนำองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการสอนของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์
-
2.4-4-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
-
2.4-4-5
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
-
2.4-4-6
แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2556
-
2.4-4-7
สมรรถนะของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
-
2.4-4-8
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
-
2.4-4-9
ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
-
2.4-4-10
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานวิทยาเขต ปีการศึกษา 2555
-
2.4-5-1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ วิทยาเขตศรีราชา
-
2.4-5-2
คู่มือจรรยาบรรณของอาจารย์
-
2.4-5-3
คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
-
2.4-5-4
รายงานผลการจัดโครงการเรื่อง คุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ จิตสำราญ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
-
2.4-6-1
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ/สำนัก
-
2.4-6-2
แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2555
-
2.4-7-1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2555
-
2.4-7-2
แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2556
-