ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เป้าหมาย 7 ข้อ
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2555
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ
มีการดำเนินการ 7 ข้อ
married cheat why women cheat with married men husband watches wife cheat
spy on a phone tracking software for cell phones spy sms software
should abortion be illegal when is it too late for an abortion late term abortion
how to get your boyfriend to cheat on you bigwindcn.com how to cheat on your boyfriend
women wanting to cheat trailblz.com why my husband cheated
wife wants to cheat go my wife cheated now what do i do
watching my girlfriend cheat blog.linglinzhu.com he cheated on his girlfriend with me
cheat boyfriend my boyfriend thinks i cheated on him i cheated on my boyfriend with a black guy
my boyfriend cheated on me with a guy why people cheat in relationships dating for married
married men affairs read affairs with married men
wives who cheat go dating a married woman
most women cheat reasons wives cheat on husbands My husband cheated on me
women who cheat on men click women cheat because
I cheated on my boyfriend reasons women cheat on their husbands will my husband cheat again
why do people cheat link married woman looking to cheat
why do women cheat with married men site boyfriend cheated on me
women affair blog.ivanovtech.com how to spot a cheater
reasons married men cheat link women cheat because
sex stories in hindi click blow job joke classic adult jokes jokes stories humor funny
married men who cheat reasons why women cheat on their husbands why men have affairs
incest nifty sex stories blog.gobiztech.com hindi erotic sex stories
movie theater joke classic adult jokes jokes stories humor funny bdsm boy sex stories sex stories non fiction
black female slave sex stories open boys suck boys dick sex stories
canada pharmacy coupons walgreen printable coupon free shipping coupon
online coupons for walgreens read big rx discounts
free prescription card link walgreens photo coupon codes
prescription discount coupon blog.emergebodyimage.com prescription medication coupons
walgreens pharmacy coupon read discount drug coupon
free coupons printable mortenbock.dk discount coupons for medications
printable walgreens coupons free coupon sites online pharmacy coupons
coupon for rite aid rite aid coupon 5 off 25 walgreens photo code
rx coupon code read rx discount pharmacy
discount prescription cards open prescription discount coupons
free viagra samples coupon link viagra coupon code
viagra manufacturer coupon newlitho.com.au prescription drugs discount card
amoxil sildenafil citrate 150mg valacyclovir 1g
viagra 25mg link rifaximin
rite aid prescription coupon rite aid photo processing rite aid gift card selection
levitra link diflucan 100mg
levitra 10mg blogs.visendo.com levaquin
deltasone pill acyclovir 800mg vardenafil 10mg
viagra discounts coupons go viagra free sample coupons
discount coupons for viagra discount prescription drug card coupon for prescription
coupons for prescriptions softballspa.com free prescription cards
viagra coupons from manufacturer site free prescription cards
viagra coupon code coupons viagra viagra coupons 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dosing and administration cialis dosage for bph
cialis suisse sans ordonnance cialis suisse sans ordonnance cialis suisse sans ordonnance
side effects of viagra viagra for sale uk side effects of viagra pills
effect viagra viagra for sale uk how to buy viagra
cialis coupons lipseysguns.com discount cialis online
cialis free coupon lipseysguns.com generic cialis source
coupon prescription link cialis coupon code
pet prescription discount card cialis coupon lilly lilly coupons for cialis
cialis prescription coupon site 2015 cialis coupon
discount card for prescription drugs codesamples.in 2015 cialis coupon
cialis coupon codes open discount drug coupons
printable coupons for cialis eblogin.com canada drug pharmacy coupon
free prescription cards discount discount drug coupons free prescription cards discount
cialis sample coupon site cialis 2015 coupon
cialis coupon lilly open cialis coupon lilly
lilly cialis coupon drug discount coupons coupon for free cialis
prescription drugs discount cards is-aber.net cialis online coupon
viagra viagra viagra
ciprofloxacin link cipro dugo selo
naproxennatrium zygonie.com naproxene
furosemide actavis 500 mg stofnaam floridafriendlyplants.com furosemide actavis 500 mg stofnaam
viagra devlog.stoepel.net viagra pille
minoxidil pena blog.dotnetnerd.dk minoxidil cena
motilium arabe appxdev.net motilium chien
lamisil 1 interview-questions.sumedh.in lamisil 1
seroquel 25 go seroquel avis
periactin price periactin 4 mg periactin kissa
loperamide dosage open loperamide high
escitalopram druppels escitalopram dosering escitalopram afbouwen
sitagliptin phosphate side effects read sitagliptin phosphate side effects
yasmine yasmine al massri yasminelle
cardura xl 2mg eblogin.com cardura xl wikipedia
cleocin t gel mattnichols.co.uk cleocin t lotion
flibanserin generic lasertech.com flibanserin
nexium 20 blog.martinhey.de nexium 40 mg
lipitor vs atorvastatin lipitor atorvastatin lipitor wiki
sildenafil citrate tablets jaguar 120 read sildenafil citrate tablets jaguar 120
ciproxin 1000 gruene-kehl.de ciproxin prezzo
etodolac 200 mg side effects etodolac 300 mg uses etodolac 400 mg
buscopan plus buscopan hund buscopan 10 mg
ceftinex 250 mg ceftinex 300 ceftinex
sildenafile celticcodingsolutions.com sildenafil mechanism of action
atenolol blog.halan.se atenolol vs metoprolol
sumatriptan pris mirkamali.ir sumatriptan pris
discount drug coupon copay cards for prescription drugs free printable cialis coupons
cialis coupons free racindirt.com free coupon for cialis
coupons cialis evans.com.mx cialis coupon 2015
cialis coupon lilly new prescription coupons discount prescriptions coupons
prescription drugs coupon go cialis free sample coupons
lilly coupons for cialis victoryclub.se cialis coupon free
diflucan dosing neryx.com diflucan for thrush
oxcarbazepine mylan bilie.org oxcarbazepine 600 mg
clomid cycle clomid tapasztalatok clomid
pros of abortion abortion prices abortion at 14 weeks
how are abortions performed pictures of abortion partial abortion
how much does an abortion cost rubinetteriemariani.it does insurance cover abortion
how long do you bleed after an abortion are abortions painful abortion pros
motilium eureka motilium et grossesse motilium
vermox tablete nuspojave tracyawheeler.com vermox tablete doziranje
non surgical abortion pill abortion pill rights home abortion pill
 

      ในปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดำเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน  
กรรมการ
ประเมิน
ประเมิน
ตนเอง
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
หลักฐาน
1
มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก มีการจัดทำแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงานครบทุกหน่วยงาน(2.4-1-1)  เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยมีการรายงานโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ กลุ่มเป้าหมายและวันที่จัดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  มีการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน มีการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ สัมมนา และการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ ด้วย 
                นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในสังกัดโดยใช้รายได้ของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปี(2.4-1-2

2.4-1-1  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ/สำนัก
2.4-1-2  เอกสารอนุมัติทุนการศึกษาต่อของคณะ/สำนัก
2
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก  มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสเป็นไปตามคุณสมบัติและคุณวุฒิ ที่กำหนดไว้ตลอดจนเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย(2.4-2-1) มีระบบประเมินการทดลองงานของบุคลากรใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนต่อสัญญาคราวละ 3 ปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองงาน 1 ปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นประจำทุกปีของสัญญาจ้าง 3 ปี (2.4-2-2)
                 วิทยาเขตศรีราชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาเขตศรีราชา (2.4-2-3) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารและการดำเนินงานด้านบุคลากร อาทิ การบรรจุจ้าง การเลื่อนค่าจ้าง การพิจารณาบทลงโทษ การพิจารณาฐานค่าจ้าง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ฯลฯ เป็นต้น โดยมีการประชุมหารือของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นประจำทุกเดือนทุกสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน (2.4-2-4)  นอกจากนี้ วิทยาเขตโดยคณะ/สำนัก มีการกำหนดภาระงานและใบมอบหมายงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (2.4-2-5) เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำทุกปีตลอดจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร คณะ/สำนัก (2.4-2-6) เพื่อพิจารณาทุนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสังกัด

2.4-2-1  คำของบประมาณเงินรายได้วิทยาเขตหมวดค่าจ้าง
2.4-2-2  แบบประเมินการทดลองงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.4-2-3  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลวิทยาเขต
2.4-2-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลวิทยาเขตศรีราชา
2.4-2-5  ใบมอบหมายงานของบุคลากร
2.4-2-6  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาบุคลากรคณะ/สำนัก
3
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                วิทยาเขตศรีราชา มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรในเชิงป้องกัน มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรกรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกระทันหัน นอกจากนี้ วิทยาเขตศรีราชามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตศรีราชา (2.4-3-1)  ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะและสำนักและมีบุคลากรสังกัดสำนักงานวิทยาเขตทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการวิทยาเขตและการจัดโครงการสวัสดิการต่างๆให้กับบุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตได้ดำเนินโครงการสวัสดิการต่างๆแก่บุคลากร  ดังนี้
                 1) จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 (2.4-3-2)
                 2) ดำเนินการสอบราคาค่าจ้างเหมาการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ในอัตราคนละ 2,447.23 บาท โดยคุ้มครองระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556-31 มีนาคม 2557 (2.4-3-3)
                 3) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอภิธรรมศพให้กับบิดา มารดา และคู่สมรสของบุคลากร รายละ 3,000 บาท (2.4-3-4)
                 4) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทันตกรรมแก่บุคลากร คนละไม่เกิน 400 บาท ต่อปี (2.4-3-5)
                 5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรจำนวนไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 (2.4-3-6)
                 6) ดำเนินการจัดตลาด KU ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 17.00 - 22.00 น. (2.4-3-7)
                 7) บริการรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต-อำเภอศรีราชา ทุกวันทำการที่มีการเรียนการสอนปกติ ระหว่างเวลา16.30-22.00น. (2.4-3-8)
                 8) บริการรถรับส่งระหว่างวิทยาเขตศรีราชากับวิทยาเขตบางเขน (2.4-3-9)
                            -รถบัส เวลา 06.15 น. จากวิทยาเขตบางเขน
                                      เวลา 16.40 น. จากวิทยาเขตศรีราชา
                            -รถตู้ บริการทุกวันที่มีการเรียนการสอน ยกเว้นช่วงสอบและปิดภาคเรียน
                                      เวลา 10.00 น. จากวิทยาเขตบางเขน
                                      เวลา 13.20 น. จากวิทยาเขตศรีราชา

                 9) บริการรถรับ-ส่งภายในวิทยาเขต (รถชมวิว) (2.4-3-10)
               10) บริการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ หู คอ จมูก อายุรกรรมและกระดูกและฮอร์โธปิดิกส์และนักจิตวิทยา (2.4-3-11)
               11) มอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 (2.4-3-12
               ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตศรีราชา ได้มีการประชุมหารือการบริหารการดำเนินการงานด้านสวัสดิการแก่บุคลากรและนิสิต และมีการรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการเป็นประจำทุกเดือน (2.4-3-13) 

2.4-3-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตศรีราชา
2.4-3-2  รายงานผลโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
2.4-3-3  เอกสารการสอบราคาค่าจ้างเหมาการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา
2.4-3-4  เอกสารการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอภิธรรมศพให้กับบิดา มารดา และคู่สมรสของบุคลากร
2.4-3-5  เอกสารการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม
2.4-3-6  เอกสารการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2.4-3-7  ภาพถ่ายการจัดตลาด KU
2.4-3-8  ภาพถ่ายรถตู้ รับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขต-อำเภอศรีราชา
2.4-3-9  ภาพถ่ายรถบัสและรถตู้ รับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขตศรีราชา-วิทยาเขตบางเขน
2.4-3-10  ภาพถ่ายรถชมวิว
2.4-3-11  เอกสารการเบิกค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทาง
2.4-3-12  ภาพถ่ายการมอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555
2.4-3-13  รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการ วิทยาเขต ประจำเดือน
4
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง                  วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
                 1) ในส่วนของอาจารย์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการสอนให้กับคณาจารย์ทุกคณะ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ด้วยกันและได้สรุปเป็นองค์ความรู้และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ทุกคน(2.4-4-1) ต่อมาวิทยาเขตได้มีการติดตามการนำองค์ความรู้ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยการสำรวจ (2.4-4-2) ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า มีจำนวนอาจารย์ได้นำเทคนิคการสอนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของตนด้วย(2.4-4-3)
                 2) ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาเขตศรีราชา โดยสำนักงานวิทยาเขตมีนโยบายสนับสนุนทุนศึกษาแก่บุคลากรในระดับที่สูงขึ้นเป็นประจำทุกปีและกำหนดให้บุคลากรที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งสำนักงานวิทยาเขต ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้รับความเห็นชอบจากในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555(2.4-4-4) และได้มีการนำเสนอหัวข้อหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของบุคลากรที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 (2.4-4-5) ทั้งนี้ ได้มีการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2556 (2.4-4-6) โดยพัฒนาเป็นโครงการวิจัยสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2555 สำนักงานวิทยาเขต มีผลงานวิจัยสถาบันที่พัฒนามาจากการศึกษาค้นคว้าอิสระของบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
                   (1) สมรรถนะของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา(2.4-4-7)
                   (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา(2.4-4-8)
                   (3) ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2.4-4-9)
                 3) วิทยาเขตศรีราชา โดยสำนักงานวิทยาเขต ได้จัดโครงการจัดการการความรู้เรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานวิทยาเขต และได้สรุปเป็นองค์ความรู้และพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่แก่บุคลากรทุกคนของสำนักงานวิทยาเขต (2.4-4-10) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนและทุกงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันและครอบคลุมหัวข้อตามที่กำหนดร่วมกัน
2.4-4-1  เอกสารแผ่นพับเรื่องเทคนิคการสอนของอาจารย์
2.4-4-2  แบบสำรวจการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เรื่อง เทคนิคการสอนของอาจารย์
2.4-4-3  รายงานผลการประเมินการนำองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการสอนของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์
2.4-4-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
2.4-4-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
2.4-4-6  แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2556
2.4-4-7  สมรรถนะของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
2.4-4-8  ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2.4-4-9  ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2.4-4-10  คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานวิทยาเขต ปีการศึกษา 2555
5
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

                 วิทยาเขตศรีราชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ วิทยาเขตศรีราชา (2.4-5-1) ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะ/สำนัก เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลและส่งเสริมให้อาจาย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และวิทยาเขตศรีราชา ได้มีการแจกคู่มือจรรยาบรรณของอาจารย์ (2.4-5-2) และคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-5-3)ให้กับบุคลากรวิทยาเขตที่เป็นอาจารย์และสายสนับสนุนทุกคน เพื่อให้บุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ และตระหนักในความสำคัญของเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรที่เป็นอาจารย์กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะมีบทบาทและหน้าที่ที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2555 วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง คุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ จิตสำราญ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ (นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์)  (2.4-5-4)เป็นวิทยากรบรรยาย

2.4-5-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ วิทยาเขตศรีราชา
2.4-5-2  คู่มือจรรยาบรรณของอาจารย์
2.4-5-3  คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2.4-5-4  รายงานผลการจัดโครงการเรื่อง คุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ จิตสำราญ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
6
มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก มีการประเมินผลการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ/สำนัก ปีงบประมาณ 2555 (2.4-6-1) ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดเพื่อวัดผลสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ/สำนัก พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดทำแผนในรอบปีงบประมาณ 2556 ถัดไป โดยสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นหน่วยงานนำร่องของวิทยาเขตที่มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะเชิงประจักษ์ที่ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่(2.4-6-2) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีการติดตามแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนเพื่อนำผลไปพัฒนาปรับปรุงแผนในรอบปีต่อไปด้วย

2.4-6-1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ/สำนัก
2.4-6-2  แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2555
7
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

                 วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะ/สำนัก ได้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555 (2.4-7-1) มาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556  ซึ่งในส่วนของสำนักงานวิทยาเขต ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2556 (2.4-7-2)ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
          1) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ และปรับปรุงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรโดยมีการประเมินสมรรถนะหลักและทดสอบสมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามระดับสมรรถนะที่ต้องการ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
              (1) จัดกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องและตรงกับแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามที่กำหนด
              (2) กำหนดเนื้อหาแบบทดสอบสมรรถนะให้ครอบคลุมสายงาน และครอบคลุมตามสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคล ตลอดจนนำเนื้อหาที่บุคลากรเข้าร่วมอบรมมาเป็นแบบทดสอบสมรรถนะด้วย
              (3) กำหนดวิธีการทดสอบบุคลากรที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อาทิ การทดสอบคอมพิวเตอร์ ประเภท การบันทึกใบลาออนไลน์ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบทันทีที่การทดสอบเสร็จสิ้นแล้วเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการส่งข้อสอบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการส่งข้อสอบโดยระบบ Online ในเวลาเดียวกันพร้อมกันหลายคน
          2) มีการกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของสำนักงานวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยนำเป้าประสงค์ของสำนักงานวิทยาเขตและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการมาเป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดในการจัดโครงการ เพื่อให้ตัวชี้วัด/เป้าหมายในการจัดโครงการสอดคล้องกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้ โครงการใดที่กำหนดตัวชี้วัดในการให้ความรู้ควรมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการอบรมก่อนและหลัง การอบรม เพื่อวัดระดับความรู้ที่ได้รับ และนำเนื้อหามาจัดทำแบบทดสอบสมรรถนะตามหน้าที่ด้วย

2.4-7-1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2555
2.4-7-2  แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2556